Voidakseen toimia hyvässä yhteistyössä, työssäkäyvien on tärkeää pystyä kommunikoimaan helposti. Hyviin kommunikaatiotaitoihin on hyvä kiinnittää huomioita, sillä siten voidaan parantaa työn tehokkuutta huomattavasti eikä samoja asioita vahingossa tehdä toistuvasti.

Yhteisiä palavereja, jossa keskustelu on avointaoffice-932926_960_720

Säännöllisin väliajoin on hyvä pitää koko toimiston kesken palavereja, jossa työn johto selvittää koko työyhteisöön kuuluvia asioita ja päätöksiä. Siten työntekijät eivät tunne jäävänsä paitsi oleellisista tiedoista, eikä heille jää mielikuvaa, että asioista ei kerrota avoimesti. Palavereissa on hyvä keskittyä käymään läpi hieman menneiden viikkojen tai mahdollisesti kuukausien aikana saavutettuja tavoitteita ja missä työntekijät ovat olleet erityisen hyviä. Mahdollisiin epäkohtiin kannattaa kiinnittää huomiota yleisiesti syyllistämättä tarkoituksettomasti tai jos aihetta on valitukseen, on syytä keskustella mahdollisuuksista kehittyä kyseisen työntekijän kanssa kahden kesken.

Myönteinen palaute auttaa huomattavasti työntekijöitä panostamaan työtehtäviinsä ja jaksamaan työssä eteenpäin motivoituneena, joten yhteisissä palavereissa on hyvä kannustaa työntekijöitä positiivisen palautteen avulla. On hyvä pyrkiä olemaan puolueeton, eikä nostaa ketään työntekijää toisen yläpuolelle julkisesti, vaikka erilaiset työntekijöiden työtavat ja saavutukset varmasti poikkeavat toinen toisistaan. Työstä vastaavien tulee siis pitää pääasiassa sävy myönteisenä ja kiittää tiimiä yleisesti hyvästä työstä.

Tulevaisuuteen ja sen tavoitteisiin on hyvä kiinnittää huomioita, jotta kaikille työntekijöille on selvää, mitä kohti yritys pyrkii. Sen lisäksi on tärkeää selvittää ja muistuttaa yrityksen tärkeämpiä arvoja, jotta työntekijät voivat työssään toteuttaa niitä. Esimerkiksi voitaisiin ottaa vaikkapa myönteisyys ja iloinen ote asiakaspalvelun kontakteissa, joten kun työntekijät ovat tietoisia asiasta, heidän on helpompi korostaa näitä asenteita.

Kiitosta kahden kesken

Työntekijän ja työryhmän johtajan tai lähiesimiehen kanssa on hyvä myös pitää kahdenkeskeisiä palavereja, joiden avulla voidaan selvittää mahdollisia työntekijän mieleen tulleita kysymyksiä, joita hän ei välttämättä julkisesti halua tuoda esille. Kahdenkeskisessä keskustelussa on helpompi ilmaista tuntojaan ja tuoda esille hyviä ja huonompia asioita. Esimies voi myös käydä läpi työntekijän henkilökohtaista työpanosta menneiden kuukausien avulla, kiittää hyvin onnistuneesta työstä tai antaa kehitysehdotuksia. Tällaiset luottamukselliset keskustelut ovat tärkeitä, jotta työntekijä pystyy ilmaisemaan itseään hyvin ja on tietoinen, että hänen työpanostaan tarkkaillaan myönteisessä hengessä.